Więcej o nas

Spółka ZEC SERVICE powstała w 1992 r. w wyniku outsourcingu działalności remontowej ZEC Wrocław.

Zespół budujący fundamenty nowego podmiotu gospodarczego, jak i znakomita większość załogi na początku funkcjonowania Spółki składała się z pracowników wydziału remontowego ZEC Wrocław.

Podstawowymi celami i założeniami przyświecającymi zespołowi w procesie tworzenia Spółki było lepsze zagospodarowanie potencjału produkcyjnego, zmniejszenie kosztów związanych z remontami oraz uzyskanie dodatnich rentowności w warunkach gospodarki rynkowej, poprzez rozwój nowych domen oraz pozyskanie rynku poza Kogeneracją S.A.

Wiele zmieniło się przez te kilkanaście lat istnienia ZEC SERVICE. Spółka posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także spójny z nim System Zapewniania Jakości w Spawalnictwie.

Wielokrotnie zdobywaliśmy wyróżnienia i nagrody gospodarcze. Spółka jest m.in. wielokrotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, a także Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej.

Przez kilkanaście lat działalności nauczyliśmy się bardzo dużo. Dziś, oprócz branży energetyki zawodowej, działamy również na rynku: inżynierii cieplnej, usług serwisowych i eksploatacyjnych instalacji technicznych, produkcji elementów konstrukcyjnych, w tym detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego, serwisujemy urządzenia elektryczne, elektroenergetyczne i AKPiA. Od 2003 r. posiadamy również grupę eksportową w CERN - Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych, która wykonuje prace w obrębie jednostki detektora CMS będącego częścią projektu LHC, jak i na infrastrukturze obiektów i urządzeń bezpośrednio z nim związanych. Za lata 2006 i 2008 otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną CMS Gold Award, w uznaniu naszej pracy przy realizacji tego innowacyjnego projektu.

W 2005 r. powołaliśmy Oddział Dystrybucji Energii Cieplnej (ODEC). W efekcie, we współpracy z Kogeneracją S.A. oraz Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o., od 2006 r. rozpoczęliśmy sprzedaż ciepła umożliwiającą właścicielom lub najemcom lokali mieszkalnych i niemieszkalnych otrzymywanie comiesięcznych faktur VAT za faktycznie zużyte ciepło na potrzeby danego lokalu. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 20 maja 2010 r otrzymaliśmy koncesję na obrót ciepłem tj. na sprzedaż oraz rozliczanie kosztów ciepła sieciowego dostarczonego do poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

Przez lata funkcjonowania na rynku wypracowaliśmy własny model gospodarczy, który pozwala na stabilne funkcjonowanie w zmiennym otoczeniu. Posiadamy trzy zasadnicze domeny. Jedną z tych domen są oczywiście usługi świadczone w szeroko pojętej energetyce w tym na rzecz podmiotów z grupy EDF (prace te pozyskujemy  z wolnego rynku poprzez oferowanie w ogłaszanych przetargach). Kolejną domeną jest produkcja warsztatowa w tym dla Koncernu Bombardier (ta domena była przez Spółkę mocno doinwestowana zakupem nowoczesnych urządzeń, m.in. do laserowego cięcia blach oraz wielkogabarytowych frezarek CNC). Trzecim filarem, który zapełnia resztę naszego portfela zleceń jest w tej chwili tzw. rynek zewnętrzny.

W roku 2009 Spółka odkupiła udziały będące dotąd w posiadaniu Kogeneracji S.A. Pakiet ten został umorzony co nie miało wpływu na zmianę wielkości kapitału zakładowego Spółki (transakcja została sfinansowana z czystego zysku). W chwili obecnej brak jest jakichkolwiek powiązań kapitałowych z Kogeneracją S.A. jak i grupą EDF co nie ma wpływu na jakość obsługi oraz prac realizowanych dla grupy. Mamy wręcz nadzieję, że w wyniku tej transakcji będziemy mogli na gruncie biznesowym rozszeżyć dotychczasowy zakres usług realizawanych dla jednego z naszych najważniejszych partnerów.